img 055 / 799 69 69, 0915 964 461
img info@v-energie.sk
img V - Energie s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice
Revízie plynových zariadení

Odborné skúšky a odborné prehliadky plynových zariadení vykonávame v rozsahu:

 

technické zariadenia plynové skupina A

d – zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm3/h

f – znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa

g – rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod

h – spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní

 

technické zariadenia plynové skupina B

d – zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynu (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm3/h, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov

f – znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25Nm3/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g)

g – rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom plynu 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu

h – spotrebu plynu spaľovaním s výkonom od 5kW do 0,5MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín