img 055 / 799 69 69, 0915 964 461
img info@v-energie.sk
img V - Energie s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice
Energetický audit

Požiadavka na znižovanie energetickej spotreby je čoraz viac spomínaná nie len v dôsledku postupne narastajúcich cien energetických médií či ekonomických dôvodov, ale aj snahou a motiváciou o zníženie energetickej náročnosti slovenskej ekonomiky či minimalizácií negatívnych environmentálnych dopadov na životné prostredie pri výrobe a užívaní potrebnej energie.

Jedným z nástrojov ako dosiahnuť efektívne hospodárenie s energiou je Energetický audit.

Energetický audit predstavuje nástroj ako nájsť energetické úspory a navrhnúť potrebné opatrenia na dosiahnutie zníženia spotreby jednotlivých energetických médií a ušetriť tým nemalé náklady za energie.

Audit je možné vykonať všade tam, kde sú inštalované zariadenia spotreby energie v akejkoľvek forme (zemný plyn, teplo, elektrická energia a pod.) Môžu to byť predovšetkým výrobné podniky, školy, zdravotnícke zariadenia, administratívne budovy, obytné budovy a pod.

Energetický audit pozostáva:

  • zo zberu údajov
  • vyhodnotenia údajov
  • analýzy získaných informácií
  • návrhov a opatrení
  • predloženia záverov

Výstupom energetického auditu je písomná správa, ktorej obsahom je odborné zhodnotenie súčasného stavu energetického hospodárstva alebo areálu, nájdenie najefektívnejších úspor, návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti, vyčíslenie predpokladaných investičných nákladov a ich návratnosť.