img 055 / 799 69 69, 0915 964 461
img info@v-energie.sk
img V - Energie s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice
Kontrola vykurovacích systémov

Podľa zákona 314/2012 Z.z. s účinnosťou od 01.01.2013, ktorý nahrádza zákon 17/2007 Z.z.

Cieľom kontroly je zaručiť efektívnu výrobu tepelnej energie pri maximálnom využití energie uvoľnenej z paliva, posúdenie garantovanej účinnosti kotlov udávanej výrobcom a overenie podmienok optimálneho spaľovacieho procesu v kotloch, ktoré sú súčasťou zariadení v nevýrobných budovách.
Zabezpečiť požadované podmienky na vnútorné prostredie budov znížením potreby energie na vykurovanie, na prípravu teplej vody čím dôjde k finančným úsporám majiteľov budov a tiež k ochrane ovzdušia a ostatných zložiek životného prostredia.
Táto kontrola nenahrádza servisné prehliadky požadované výrobcom kotlov ani odborné prehliadky a skúšky (revízie) v zmysle Vyh.508/2009 Z.Z.

Súčasťou kontroly sú návrhy opatrení na náhradu a úpravu zariadení s cieľom znížiť spotrebu energie.

Zákon sa vzťahuje na kotly určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej vody s menovitým výkonom od 20 kW vrátane, ktoré spaľujú tuhé, tekuté fosílne palivá, biomasu a bioplyn. Zákon sa vzťahuje aj na individuálnu špeciálnu kontrolu vykurovacej sústavy v budovách, ktorých súčasťou je kotol starší ako 15 rokov.

Predmetom zákona je teda ustanoviť postupy a intervaly pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly vykurovacích

systémov a klimatizačných systémov v nevýrobných budovách, ktoré spotrebúvajú energiu.

Kontrola sa vykonáva pravidelne v určitých časových intervaloch, ktorých dĺžka závisí u kotlov od výkonu zariadenia, kategórie budovy a od použitého paliva.

Menovitý

výkon

kotla [kW]

Interval pravidelnej kontroly [rok]
Palivo Rodinné domy a bytové domy Iné budovy
od 20 vrátane do 30 fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu 10
(31.12.2017)
7
(31.12.2014)
zemný plyn 15
(31.12.2022)
12
(31.12.2019)
biomasa, bioplyn 15
(31.12.2022)
15
(31.12.2022)
od 30 vrátane do 100 fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu 4
(31.12.2011)
4
(31.12.2011)
zemný plyn 6
(31.12.2013)
6
(31.12.2013)
biomasa, bioplyn 10
(31.12.2017)
10
(31.12.2017)
od 100 vrátane fosílne tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu 2
(31.12.2009)
2
(31.12.2009)
zemný plyn 3
(31.12.2010)
3
(31.12.2010)
biomasa, bioplyn 6
(31.12.2013)
6
(31.12.2013)