img 055 / 799 69 69, 0915 964 461
img info@v-energie.sk
img V - Energie s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice
Správa energetických zariadení

Správou energetických zariadení získajú naši zákazníci komplexné služby a istotu kvalitnej správy, ako aj zaručenú spoľahlivosť prevádzky vašich energetických zariadení.

Služby a skúsenosti našich pracovníkov sú určené pre všetkých majiteľov alebo prevádzkovateľov energetických zariadení, ktorí:

 • nedisponujú kvalifikovaným personálom pre výkon špecifických činností,
 • nedisponujú personálom pre obsluhu a údržbu týchto zariadení,
 • disponujú personálom pre výkon špecifických činností, obsluhu a údržbu zariadeníale, ale majú záujem vyúžívať služby Outsourcing,
 • vyžadujú kvalitnú prácu a profesionálny prístup s dodržaním legislatívnych noriem.

Poskytovaním energetických služieb zabezpečujeme:

 • Uzatváranie kúpnych zmlúv na dodávky elektriny, vody a plynu.
 • Prevádzkovanie, údržbu, revízie, opravy a diagnostiku elektrických staníc, transformačných a spínacích staníc ako aj káblových elektrických vedení.
 • Dojednanie ročných, štvrťročných a mesačných odberových diagramov el. výkonu a množstva práce.
 • Sledovanie a vyhodnocovanie vstupných energetických médií pre energetiku firmy za účelom vypracovania štatistických výkazov.
 • Vykonávanie kontrol na dodržiavanie hospodárneho využívania palív, energií a vody ako aj navrhovanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a dohľad na ich realizáciou.
 • Posudzovanie projektov v rámci vlastnej investičnej výstavby zákazníka z hľadiska energetickej náročnosti a hospodárnosti využitia palív, energií a vody ako aj z hľadiska ochrany ŽP.
 • Sledovanie právnych predpisov v oblasti Energetiky a ŽP a ich uplatňovanie u zákazníka.
 • Účasť na kontrolách dodržiavania predpisov zameraných na ochranu ŽP a navrhovanie opatrení na nápravu zistených nedostatkov.
 • Dohľad nad odstraňovaním porúch na energetických sieťach (elektrika, plyn a vodovodné rozvody) u zákazníka.
 • Účasť na šetrení príčin vzniku porúch a nedostatkov na energetických zariadeniach u zákazníka a navrhovanie opatrení na ich zamedzenie.
 • Zastupovanie zákazníka v styku so štátnymi orgánmi v oblasti energetického hospodárstva.
 • Odborné a právne poradenstvo v oblasti energetického hospodárstva v plnom rozsahu.